Aizu no Sato Youth Hostel
  • 0241-27-2054
  • 36 Hataketa, Kofune, Aizu Shiokawa-machi Kitakata, Fukushima, 969-3532, JAPAN