Youth Hostel Yamakuniya
  • 0979-52-2008
  • 1993-1 Sogi, Honyabakei-machi, Nakatsu, Oita, 871-0202, JAPAN