Aso Kujyu Kogen Youth Hostel
  • 0967-44-0157
  • 6332 Senomoto, Minamioguni-machi, Kumamoto, 869-2400, JAPAN