Mori no yado Uwajima Youth Hostel
  • 0895-22-7177
  • Atagokoen, 166-11, Daichoji-oku-hei, Uwajima, Ehime, 798-0045, JAPAN