Shingu Hayatama Youth Hostel
  • 0735-22-2309
  • 1-1-9 Kamihon-machi, Shingu, Wakayama, 647-0003, JAPAN