Showashinzan Youth Hostel
  • 0142-75-2283
  • 103 Sobetsu-onsen, Sobetsu-cho, Hokkaido, 052-0103, JAPAN