Nasu Highland Resort Youth Hostel
  • 0287-69-6336
  • 798?327 Takakuotsu, Nasu-machi Nasu-gun, Tochigi, 325-0303, JAPAN