Goto Miraku Sun Set Youth Hostel
  • 0959-84-3151
  • 493 Hamanokuri, Miiraku-cho, Goto, Nagasaki, 853-0601, JAPAN