Hiroshima Saijo Youth Hostel
  • 082-495-5306
  • 3-3 Saijo Okamachi, Higashihiroshima, Hiroshima, 739-0016, JAPAN