Senkoji Youth Hostel
  • 0745-45-0652
  • 188 Narukawa, Heguri-cho, Nara, 636-0945, JAPAN