Youth Hostel Saikyoji
  • 077-578-0013
  • 5-13-1 Sakamoto, Otsu, Shiga, 520-0113, JAPAN