Omi Kibougaoka Youth Hostel
  • 077-587-2201
  • 978 Kitasakura, Yasu-cho, Yasu, Shiga, 520-2321, JAPAN