Refore Shakotan Youth Hostel
  • 0135-44-3277
  • 444-7 Fumi, Fumi-cho, Shakotan-cho, Hokkaido, 046-0202, JAPAN