Toipirka Kitaobihiro Youth Hostel
  • 0155-30-4165
  • Higashi 52-8 Kita 4-sen. Shimo-shihoro, Otofuke-cho, Hokkaido, 080-0272, JAPAN