Ikeda Kita no Kotan Youth Hostel
  • 015-572-3666
  • 99-4 Toshibetsunishi-machi, Ikeda-cho, Hokkaido, 083-0031, JAPAN