Aizuno Youth Hostel
  • 0242-55-1020
  • 88 Kakiyashiki, Terasaki, Aizumisato-machi, Fukushima, 969-6271, JAPAN