Maple Sendai Youth Hostel
  • 022-234-3922
  • 1-9-35 Kashiwagi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, 981-0933, JAPAN